top of page

Vi vill förbättra samhället genom mänsklig kompetens, digital innovation och långsiktigt engagemang för utveckling

Läs mer om hur vi jobbar inom olika verksamhetsområden:

STRATEGI OCH VÄGLEDNING

Vi har hjälpt våra kunder med strategiska vägval och förankring av dessa i ledning och organisation

 
En organisation eller ett företags strategi ska vara kort, koncis och lättbegriplig.  För att vara vägledande behöver den sedan bryts ned i olika verksamhets/områdesspecifika beståndsdelar vilka gemensamt ska styra var organisationer är påväg samt ge verktyg för hur den ska ta sig dit. Vi har en omfattande verktygslåda för att hjälpa kunder med att etablera både en övergripande strategi likväl som att ta fram underliggande områdesspecifika strategier.
Young%2520Businesswomen_edited_edited.jp
Strategi och vägledning
VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Med många års erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling har vi tillsammans med kunden lyckats uppnå mätbara och betydande resultat genom att modifiera och finjustera utvecklingen i verksamheten/organisationen

 
I en föränderlig värld är ständig förbättring och utveckling av verksamhetsprinciper samt organisation viktiga pusselbitar för att kunna erbjuda de tjänster och produkter som kunder och medborgare förväntar sig. Att hitta balansen mellan interna samt externa mål och förväntningar är en utmaning samtidigt som projektet måste hålla sig inom givna ekonomiska samt tidsmässiga ramar. På Agido har vi mångårig erfarenhet av denna typ av projekt, både inom offentlig förvaltning samt i industrin. Vi är normalt delaktiga i hela processen, från tidiga analyser och krav-inhämtning fram till en färdig implementerad förändring med mätbar effekt. Exempel på tjänster inom området är förändringsledning, verksamhetsutveckling, projektledning, digitalisering och olika former av externa samt interna analyser.
Stå upp möte
Verksamhet och organisation
Progamoch projektledning
PROGRAM OCH PROJEKTLEDNING

Vi har omfattande erfarenhet av program- och projektledning inom både verksamhets- och systemutveckling utifrån såväl etablerade projektmodeller som kundunika lösningar

 
Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa kunder med att effektivisera och utveckla styrningen av sin organisation. För att etablera en effektivare styrning så fokuserar vi på processutveckling, digitalisering och automatisering samt skapande av förutsättningar för faktabaserat beslutsfattande. Genom dessa komponenter så skapas förutsättningar för en enkel och tydlig organisationsstyrning med utpekade ansvarsområden för samtliga medarbetare. En grund läggs också för ett kontinuerligt förbättringsarbete med utgångspunkt i data och statistik från den egna verksamheten.
startup
LEDARSKAP OCH COACHNING

Vi har hjälpt våra kunder med interimsledarskap och stöd för ledare och chefer på olika nivåer

Våra konsulter gör skillnad genom att erbjuda tillfälligt ledarskaps- och coachningsstöd, vilket säkerställer att dina ledare och chefer är rustade till beslutsfattande på alla nivåer inom din organisation. Vi är här för att skapa en bättre arbetsplats, ge trygghet till anställda och stärka ditt teams framgång.
startup
Öedarskap och coachning
Digitalisering och Automatisering
DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING

Vi har haft förmånen att genomföra framgångsrika förbättringsprojekt och har omfattande erfarenhet av att välja processer som leder till effektivt resursutnyttjande och ökad digitaliserings- och automatiseringsgrad

 

Vi har mångårig erfarenhet av stora och små digitaliseringsprojekt. För att åstadkomma vårt uppdrag att forma effektivare organisationer och företag som banar väg för ett välmående samhälle är digitalisering och automatisering helt nödvändigt. För att lyckas nå de effekter man söker arbetar vi med:

  • Att bygga upp den förmåga man vill åstadkomma samt använda oss av det digitala arvet i form av kompetens, infrastruktur och styrning.

  • En övergripande portföljstyrning som säkerställer balansen mellan projekt som skapar effektivitet samt främjar innovation. Projekten fokuserar på både intern verksamhet och att skapa direkt nytta för medborgare.

  • Att mäta och följa upp effektmål, både de som gick bra och de som inte gick lika bra. Genom datadrivna beslut kan en effektivare och bättre verksamhet skapas.

 

Det finns många lyckade exempel på digitalisering och automatisering av förvaltning. Exempel på sådana är: Skatteverkets arbete med automatiserade deklarationer, vilket ger både intern nytta där medarbetare kan arbeta med de svårare, intressantare fallen och extern nytta i form av snabbare skatteåterbäring och slutskattebesked. Ytterligare ett exempel är Försäkringskassans arbete med Tandvårdsstödet och Föräldrapenningen. I båda dessa exempel hanteras arbetet helt automatiskt, man har arbetat aktivt med styrning och balans av sina digitala förmågor och sitt digitala arv.

affärskvinna
Hållbarhet och miljö
HÅLLBARHET OCH RESURSEFFEKTIVITET

Vi har hjälpt flera kunder med att bygga ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle genom framtagande av långsiktiga och hållbara lösningar

 
En hållbar framtid är en central del av utvecklingen av våra samhällen och därmed viktig för hur organisationer och företag både leder utveckling i samhället men även tar sitt ansvar av de mål som Sveriges regering och riksdag har satt. Frågor kring hållbarhet är därför en viktig del av Agidos erbjudande och vi vill med våra erfarenheter kombinera kunskapen inom flera områden för att kunna bidra till den hållbara utvecklingen av vårt samhälle.
Spåna
bottom of page