top of page
KUNDCASE

Senior konsult - Tjänstledig

Resursfördelning i förskola och skola – Ett behov av lokala lösningar på en nationell fråga

Den kommunala resursfördelningen till förskolor och skolor är en mycket viktig fråga för samhället.  Förskola och skola kostar knappa  250 miljarder kronor varje år, och det gäller att dessa skattemedel fördelas för maximal nytta så att alla barn och elever ges tillgång till likvärdig och högkvalitativ verksamhet och utbildning. 

Utvecklad resursfördelningsmodell för Norrtälje kommuns förskolor och skolor

"Det här var ett väldigt intressant uppdrag att ta sig an, inte minst för att det omfattar en rad komplexa aspekter av förskola och skola med allt från statlig och kommunal styrning och ambitioner, till dimensionering och finansiering med möjlighet till uppföljning och utvärdering av kvalitet. Det gav möjlighet att få samarbeta med en rad personer som alla har högt engagemang och stark kompetens, och att hjälpa kommunen fram till välgrundade beslut i en viktig samhälls- och välfärdsfråga."

Magnus Lindblå, Senior konsult, Agido (Tjänstledig)

Magnus_lindblå_Senior_konsult_Agido_management_Consulting

UPPDRAGET

I detta uppdrag var det av största vikt att ha ett nära samarbete mellan Norrtälje kommun som beställare och Agido som leverantör. Tillsammans skapades en bild av vad syftet med uppdraget var och vad kommunen önskade som leverans. 

Norrtälje är en geografiskt utbredd kommun med såväl stad som skärgård och landsbygd. I kommunen finns en mix av såväl stora som små enheter förskolor och skolor som av kommunala och fristående enheter. Önskemålet från kommunen var att resursfördelningssystemet skulle skapa likvärdiga förutsättningar mellan aktörer utifrån nuvarande förskole- och skolstruktur, för att på det sättet öka möjligheten att ge alla barn och elever tillgång till god och likvärdig utbildning oavsett bakgrund, behov och var i kommunen man går i förskola eller skola samt fritidshem.

Uppdraget tog därför sikte på att resursfördelningsmodellen skulle:

  • Vara funktionell utifrån Norrtälje kommuns specifika förutsättningar.

  • Utgå ifrån Skollagen och kommunfullmäktiges mål.

  • Ge förutsättningar för likvärdig och konkurrensneutral fördelning mellan kommunala och fristående aktörer samt vara spårbar och uppföljningsbar.

  • Vara stabil över tid men också ta höjd för hastigt uppkomna behov och prioriteringar.

  • Ge möjlighet att utvärdera effekterna genom systematiska uppföljningar och kvalitetsarbete.

Det stod tidigt även tydligt att en ytterligare viktig framgångsfaktor var att skapa en tydlighet kring resurs­fördelningsmodellen och hur den passade in i kommunens beslutsprocesser. En tydligare process kring hur fördelningen tas fram ger bättre möjlighet till prioriteringar och att systematiskt kunna verka för att öka likvärdighet mellan förskolor och grundskolorna.

ETT GENOMFÖRANDE I SAMVERKAN MELLAN BESTÄLLARE OCH LEVERANTÖR

Arbetet bedrevs i ett brett nätverk av olika professioner inom området, samt genom omvärldsbevakning och kontakt med flera kommuner runt om i landet. Att skapa en tydlig modell innebär att många komplexa frågor måste lösas. Det innebär till exempel genomgång av aktuell reglering i lagar och förordningar med tillhörande aktuella rättsfall kring tillämpning av dessa. Det var även viktigt att ta fram målsättningar och ambitioner från kommunens styrdokument och politiska program och hur dessa påverkar fördelningsmodellen. 

I Norrtälje kommun fanns ytterligare frågor som behövde belysas i särskild ordning, till exempel omsorg under tid då förskola inte erbjuds, nivåindelningar i grundsärskolan (anpassade grundskolan), modersmålsundervisningens finansiering och hur ett socioekonomiskt strukturtillägg kunde utformas för att kunna uppfylla det kompensatoriska uppdraget.

 

Utifrån Norrtäljes kommuns geografiska förutsättningar blev även frågan om ett lokaliseringstillägg för mindre förskolor och skolor på landsbygden eller i skärgården särskilt viktig att lösa. 

Här framgick det tydligt att detta sammantaget ställde krav på en projektledare med god förmåga att tillvarata många aktörers specialistkunskap inom en rad varierande områden och omvandla denna kunskap i funktionella lösningar för Norrtälje kommun.

Men alla landets kommuner, förskole- och skolenheter, barn och elever är inte identiska utan skiljer sig åt. Resursfördelningen måste därför anpassas såväl efter varje kommuns situation och villkor som efter elevernas olika behov och förutsättningar. Detta ska ske inom ett givet regelverk, men den styrande regleringen anger endast vilken typ av resursfördelning som ska ske utan att gå in på exakt hur detta ska göras. Dessutom finns det i och med det kommunala finansierings- och huvudmannaansvaret utrymme för lokala politiska ambitioner att utifrån invånarnas behov forma hur förskola och skola ska bedrivas.

Det har därför flera gånger konstaterats att det inte går att hitta en modell som passar i alla kommuner. 

Så hur gör man då för att lösa detta utifrån en specifik kommuns ambitioner, villkor, behov och förutsättningar? Det var en fråga som Magnus Lindblå, senior konsult på Agido, sökte svaret på tillsammans med Norrtälje kommun mellan sommaren 2022 och våren 2023. 

AgnetaBrus_edited.png

- Vi har haft detta uppdrag ett tag och gjort flera tidigare försök att ta fram en reviderad modell, men inte riktigt lyckats komma i mål. Magnus Lindblå från Agido skapade den struktur och styrning i arbete som vi behövde för att vi skulle lyckas i arbetet. Hans systematiska angreppssätt i att ta sig an utmaningarna, hans förmåga att kunna knyta ihop och förklara det till synes svårbegripliga och att kunna samla och skapa ett gemensamt målfokus bland medarbetare, referenspersoner och beslutsfattare gav oss möjlighet att finna lösningar på alla de utmaningar en sådan här modell för med sig.

 

Agneta Brus, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Norrtälje kommun.

I uppdraget avsattes även tid för att tydliggöra hur resursfördelningsmodellen knyter in i kommunens övergripande styrning, från fördelning av de kommunala ramarna och resurserna till beräkning av skolpeng och struktur- och lokaliseringstillägg samt hur prislistor sedan tas fram och beslutas för att kunna utgöra grund för bidragsbeslut till fristående huvudmän.

I arbetets slutfas gjordes en bred förankring av modellen, i form av dialoger med såväl kommunala som fristående skolledare och huvudmän samt med beställare i både form av politisk ledning och tjänste­mannaledning. Därefter stod ett förslag färdigt att läggas fram för Norrtälje kommuns beslutsfattare.

SAKKUNSKAP OCH KREATIV LÖSNINGSFÖRMÅGA SKAPAR MÖJLIGHET TILL UNDERBYGGDA VÄGVAL

För att ett uppdrag av denna typ ska blir framgångsrikt krävs som synes ett brett kunnande och en förmåga att på ett nyskapande sätt ta fram unika och kundpassade lösningar. Eftersom varje kommuns förutsättningar varierar krävs det förmåga att ta fram välgrundade lösningar och samtidigt göra vägval i den specifika situationen. Dessa måste även kunna förklaras på ett sådant sätt att både profession och förtroendevalda kan förstå och känna tilltro till de lösningsförslag som presenteras. 

- Att Magnus utifrån sin breda sakkunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förklara arbetsprocesser och vägval för såväl skolledare som förtroendevalda skapar trygghet och ger en stabil bas för att fatta beslut. Magnus lämnar alltid förslag som för arbetet framåt och han ger raka och tydliga råd om vilka alternativ man har och vilka konsekvenser de olika vägvalen medför.

 

Jenny Nordström, förvaltningsdirektör, barn- och utbildningsförvaltningen, Norrtälje kommun.

JennyNordström2.jpg

 DEN UTVECKLADE RESURSFÖRDELNINGSMODELLEN ANTOGS AV NORRTÄLJE KOMMUN VÅREN 2023

Resursfördelningsmodellen togs emot mycket väl. Upplevelsen är att den utvecklade modellen ger ett tydligare sätt att mer träffsäkert fördela pengar till förskolor, skolor och fritidshem kommer Norrtälje kommun ge mer likvärdiga förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett vilken bakgrund eleven har eller skolans storlek. Den utvecklade resursfördelningsmodellen kunde därför antas av en enhällig barn- och skolnämnd i april 2023.

RobertBeronius3.jpg

– Det här är förmodligen det viktigaste politiska beslutet vi tar den här mandatperioden. Den nya fördelningsmodellen kommer ge bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola och en mer rättvis fördelning av pengar mellan kommunala och fristående skolor.

 

Robert Beronius, (L), ordförande i barn- och skolnämnden, Norrtälje kommun.

Att den utvecklade modellen kunde tas i politisk enighet framtidssäkrar arbetet med resursfördelning i Norrtälje kommun. Oavsett vilken politisk majoritet som råder kommer fördelningen kunna ske i en robust och transparent resursfördelningsmodell, där fokus kan ligga på politiska prioriteringar och utveckling av verksamheten snarare än vilken modell som ska användas.  

VILL DU VETA MER?

 

Agido Management Consulting AB har erfarenhet av flera olika typer av genomlysningar och utvecklingsinsatser inom förskola, skola och utbildning. Med förståelse för de statliga, regionala och kommunala uppdragen kan vi med vår breda kompetens inom styrning, organisations- och verksamhets­utveckling, utvärdering, kvalitet, ekonomi och IT på ett innovativt sätt stödja er genom såväl större som mindre projekt.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig att utveckla din verksamhet!

Magnus_lindblå_Senior_konsult_Agido_management_Consulting
Karl-Johan_Högstadius_Agido

Partner, grundare och VD

bottom of page